Statuten

01 januari 1930

 

 

 

Naam en zetel
Artikel 1

 1. De vereniging is genaamd “Voetbal Vereniging Ezinge”en werd opgericht op een januari negentienhonderdertig.
  Zij heeft haar zetel te Ezinge
 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen.

Duur
Artikel 2

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar (boekjaar loopt van een juli tot en met dertig juni.

Doel
Artikel 3

 

 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.
 2. De vereniging tracht dit doel te onder meer te bereiken door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).
  a. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden.
  b.wedstrijden te doen houden.
  c. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren.
  d. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

Leden
Artikel 4

 1. Leden zijn die natuurlijke personen die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten
 2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkenen alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
 3. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.
 4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen

Verplichtingen
Artikel 5

 1. De leden zijn verplicht:
  a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van de een van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven.
  c. de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden
  d. de overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

Straffen
Artikel 6

 1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig te handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffend op te leggen:
  a. berisping
  b. schorsing
  c. royement
 3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
 4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten worden het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden aangenomen met ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Geldmiddelen
Artikel 7

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributie van de leden
  b. ontvangsten uit wedstrijden
  c. andere inkomsten

Contributie
Artikel 8

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering regelmatig zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
  Bij noodgedwongen opzegging blijft deze termijn ter beoordeling aan het bestuur.

Kostenvergoedingen
Artikel 9

 1. Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Einde lidmaatschap
Artikel 10

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van een lid
  b. door opzegging door het lid
  c. door opzegging namens de vereniging
  d. door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 4.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet verplicht kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
 5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 6. Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Begunstigers
Artikel 11

 1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers
 2. Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend op opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur
Artikel 12

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden.
  b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuwe gekozen bestuur inonderling overleg voor elke bestuurslid dienst taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle leden.
 4. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van een of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 5. Ieder bestuurslid treedt uiteindelijk 3 jaar na zijn verkiezing af volgend een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap.
  b. door te bedanken als bestuurslid.

Besluitvorming van het bestuur
Artikel 13

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien en bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een ander bestuurslid anders wensen.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

Vertegenwoordiging
Artikel 14

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering een algemene vergadering te beleggen waar in de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor en derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstellig voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:
  1. Onverminderd het bepaalde onder 2, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijf duizend gulden (fl. 5.000,–) te boven gaande.
  2. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen.
      b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
      c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder begrepen niet is begrepen  het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
      d. het aangaan van dadingen.
      e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die maatregelen,
          die geen uitstel kunnen lijden.
      f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigt:
  a. hetzij door het bestuur
  b. hetzij door de voorzitter
  c. hetzij door twee andere bestuursleden
 7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden een tot en met zes van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de in het derde lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Artikel 15
Rekening en verantwoording

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde jaar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt – behoudens verlening door de algemene vergadering – binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid van deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitende slechts eenmaal herkiesbaar.
  c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 1. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 2. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
 3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening n verantwoording strekt het bestuur tot decharge. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen
Artikel 16

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten zijn opgedragen
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
 3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
  a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
  b. Jaarverslag van de secretaris
  c. Jaarverslag van de penningmeester
  d. Verslag van de kascommissie
  e. Vaststelling van de begroting
  f. Vaststelling van de contributies
  g. Verkiezing bestuursleden
  h. Verkiezing leden van de kascommissie
  i. Rondvraag
 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving. 
 6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaand door oproeping overeenkomst het bepaalde in het vorige lid of door plaatsing van een advertentie in ten minste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 17

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Leden tot zestien jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens een stem uit, leden van zestien en zeventien jaar, telkens twee stemmen en leden van achttien jaar en ouders telkens drie stemmen
 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem uit te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van achttien jaar en ouder echter met dien verstande dat bij elke stemming het laatstgenoemde lid slechts voor een ander lid als gevolmachtigde dienst stem mag uitbrengen.
 3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem zijn echtgenoot of en van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte betreffen.
 4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 7. Indien bij en stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebracht geldige stemmen heeft verkregen vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste op een na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
 8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
  a. blanco zijn
  b. zijn ondertekend
  c.onleesbaar zijn
  d. een persoon niet duidelijk aanwijzen
  e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is
  f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten
  g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld
 9. a.Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd is diens oordeel over de inhoud van het genomen  besluit eveneens beslissend.
  b.Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit  schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 18

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Statutenwijziging
Artikel 19

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Het in de leden een tot en met drie bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Ontbinding en vereffening
Artikel 20

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. In een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
 3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse Volk te bevorderen.
 6. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie voor Amateurisme van de KNVB
 7. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd “in liquidatie”.

Huishoudelijk reglement
Artikel 21

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen
 2. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.