gedragsconvenant

01 januari 1930

 

 

Het voetbal richting 2000

Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. Nu kunnen we ons uitputten in het zoeken naar oorzaken, maar vaak leidt dit jammer genoeg tot het zoeken van excuses. Of het zoeken van de schuld bij een ander.
Als verantwoordelijke bestuurders, verenigings- en KNVB bestuurders, roepen we te pas en te onpas dat excessen moeten worden uitgebannen. Maar zetten we daartegenover ook daden? Hebt u als verenigingsbestuurders daarvoor een beleid ontwikkeld, zowel preventief als correctief? Met elkaar zullen we een daad moeten stellen, om te trachten deze verloedering een halt toe te roepen.
We zeggen bewust met elkaar, want we hebben elkaars steun daarbij keihard nodig. In dit kader is ook de rol van de scheidsrechter en de waarnemende/rapporteur zeer belangrijk.

Het bestuur van de KNVB district Noord wil dat beleid graag met u uitwerken en wat nog veel belangrijker is, u ook vragen dit beleid uit te dragen naar uw leden, ouders van leden en supporters. Immers we willen onze prachtige voetbalsport toch niet laten vernielen en u als verenigingsbestuurder kunt daaraan een grote bijdrage leveren door conform het vastgestelde beleid consequent te handelen.

Beleidskader: Preventief en correctief optreden

Het beleid moet primair erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar bij excessen zal men consequent handelend op moeten treden (correctief).
Hoe kunnen we uniform beleid maken: Door een convenant op te stellen, waarin een aantal uitgangspunten, afspraken en preventieve en correctieve maatregelen zijn vastgesteld.
Door ondertekening verbindt de vereniging zich aan het geformuleerde beleid. Dit beleid zal binnen de vereniging kenbaar gemaakt moeten worden. Daar waar noodzakelijk zal het bestuur van de vereniging handelend optreden, zowel jegens haar eigen leden en supporters en wanneer nodig ook jegens een andere vereniging.

In voorkomende gevallen worden mededelingen aan de media uitsluitend door de voorzitter van de vereniging gedaan.

 

CONVENANT DISTRICT NOORD

De ondertekenaars van het convenant

veroordelen
elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport.

benadrukken
dat elk lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden.

stellen vast
dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen jegens scheidsrechters,
assistent-scheidsrechters, zaalfunctionarissen, verenigingskader, tegenstanders en supporters

zijn van mening
dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokkenen gericht dient te zijn op het bevorderen van wederzijds respect en begrip.

stellen zich ten doel
te komen tot binnen de amateursvoetbalsport algemeen geaccepteerde gedragscodes

verplichten zich
alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van deze gedragscodes

 

Preventief beleid: Voorkomen is beter dan genezen

Dit kan men bevorderen door zorg te dragen voor:

 1. Het aanstellen van geschikte coordinatoren
 2. Het aanstellen van geschikte leiders en aanvoerders
 3. Het aanstellen van geschikt technisch kader (trainers, coaches)
 4. Het constant selecteren van geschikt overig kader
 5. Scholing van kaderleden
 6. Het voeren van een duidelijk en consequent verenigingsbeleid
 1. Wedstrijdscoordinatoren dragen zorg voor de ontvangst en begeleiding van scheidsrechters dus voor de verenigingsscheidsrechter. Wenselijk is een wedstrijdcoordinator per wedstrijd.
  Tot de taak van deze functionaris behoort:
 • Gastheer zijn, begeleiding in de rust en na afloop, begeleiding bij calamiteiten;
 • Dat hij een vast punt afspreekt waar hij zich bevindt langs het veld

Tot de taak van de vereniging behoort:

 • Dat voor de wedstrijd bij alle partijen bekend is wie de wedstrijdcoordinator is
 • Dat aan de scheidsrechter wordt gemeld wie verantwoordelijk is voor de ontvangst
 • Dat de ontvangst bij voorkeur geschiedt in een aparte ruimte, zodat de scheidsrechter weet waar hij zich na de wedstrijd moet melden
 • Dat bij een dreigende molestatie gezorgd wordt voor een afdoende bescherming.
 1. Leiders, coaches en aanvoerders zijn de vertegenwoordigers van de vereniging. Zij behoren voor aanvang van het seizoen duidelijke instructies te krijgen.
 • Zij behoren de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters tot steun te zijn.
 • Zij steunen te allen tijde de scheidsrechter en hebben dus geen verbale bemoeienis met de leiding.
 1. Trainers bepalen ook mede het gezicht van de vereniging. Niet ontkend kan worden, dat het gedrag van trainers aanleiding kan zijn tot agressief gedrag. Bij de selectiecriteria moet men hier rekening mee houden. Niet moet worden nagelaten trainers zonodig te corrigeren.
 2. Hierbij moet worden gedacht aan bestuursleden, jeugdcommissieleden, jeugdleiders, verenigingsscheidsrechters en clubgrensrechters. Ook zij vertegenwoordigen de vereniging en de uitstraling naar buiten wordt vaak afgelezen aan deze groep leden.
  Wie anderen regels oplegt zal zelf van onbesproken gedrag moeten zijn!!
 • Elk kaderlid moet zich bewust zijn van zijn voorbeeldfunctie
 1. Het beleid van een vereniging dient er op gericht te zijn, dat het kader voldoende is geschoold. De vereniging dient een actief beleid te voeren ten aanzien van het volgen van cursussen.
 • Aan het begin van het seizoen worden de nieuwe regels geïntroduceerd voor spelers, leiders, verengingsscheidsrechters, grensrechters en trainers, tevens worden de geldende gedragscode besproken;
 • De clubs vergoeden daar waar van toepassing de kosten voor het volgen van cursussen;
 • De clubs vergoeden zo mogelijk de onkosten van de verenigingsscheidsrechter(s);
 • Het is gewenst dat clubs zich abonneren op vakbladen en zorg dragen dat relevante informatie bij de leden terecht komt.
 1.  a. Het bestuur is verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid in al haar facetten.
  b. Om het onder a. genoemde beleid vorm te geven worden maatregelen, c.q. regels uitgevaardigd, die op een adequate wijze duidelijk worden gemaakt aan leden en supporters.
 • Het bestuur voert een introductiegesprek met het aanmeldende lid, waarbij aandacht wordt besteed aan de binnen de KNVB en vereniging vigerende regels en richtlijnen
 • Het bestuur laat duidelijk aan haar leden en supporters weten, dat zij geen verbaal en fysiek geweld duldt en daar waar nodig maatregelen zal treffen;
 • Ook na de wedstrijd ziet het bestuur er op toe dat niet met de scheidsrechter wordt gediscussieerd over zijn beslissingen
 • Ook verengingsscheidsrechters vermelden gele en rode kaarten op het wedstrijdformulier.
  Het bestuur stimuleert dit te doen.
 • Het bestuur stimuleert het deelnemen aan en het houden van spelregelwedstrijden voor leden.
 • Bij berichtgeving in het cluborgaan en de media wordt door het bestuur toegezien op terughoudendheid ten opzichte van de scheidsrechter.

In het kader van preventie moet ook de taak/rol van de scheidsrechter en de waarnemers/rapporteur bij een ieder duidelijk zijn en de COVS verplicht zich ten aanzien van de scheidsrechter te bevorderen dat men dienovereenkomstig handelt.
A. bij wijzigingen in de aanstelling zoals vermeld in de OM neemt de scheidsrechter contact op met de secretaris van de thuisspelende vereniging;
B. Bij aankomst meldt de scheidsrechter zich bij de wedstrijdcoördinator of het bestuurslid van dienst;
C. De houding van de scheidsrechter is dienstverlenend, als official van de KNVB; hij vertegenwoordigt immers de KNVB en is daarom in zijn informatieverstrekking naar de media en de verenigingen puur zakelijk;
D. Hij doet nimmer negatieve uitlatingen over collega’s, andere functionarissen of verenigingen
E. De rol van de waarnemer/rapporteur is qua uitgangspunten dezelfde als die van de scheidsrechter; bij calamiteiten steunt hij de scheidsrechter.

Correctief beleid: Durf maatregelen te nemen

De bedoelde maatregelen richten zich tegen wangedrag tegen scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, secretaris-tijdwaarnemers en (verenigingskader van) de tegenpartij, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Onder het hier bedoelde wangedrag vallen natuurlijk in elk geval beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen en handtastelijkheden.

Gelet op de beschikbare bevoegdheden moet onderscheid gemaakt worden in:

 • Niet te tolereren gedrag van leden van de vereniging (en dus van de KNVB)
 • Niet te tolereren gedrag van niet-leden van de vereniging

Wangedrag van leden

De vereniging zal straffen opleggen aan leden, die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechters, assistent-scheidsrechters of (kader van) de tegenpartij, zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid). Afhankelijk van de misdraging zullen de straffen variëren van een schorsing voor beperkte duur tot royement. In alle gevallen zal het bestuur van de vereniging het desbetreffende lid hangende de verenigingsprocedure met onmiddellijke ingang voorlopig schorsen.
Nadrukkelijk wordt uitgesproken dat de vereniging het treffen van maatregelen jegens een zich misdragend lid niet laat afhangen van de uitkomsten van de KNVB tuchtrechtspraak.

Wangedrag van niet-leden

De vereniging zal de toegang tot de bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouw, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers die zich misdragen hebben tegenover scheidsrechters, assistent scheidsrechters of (kader van) de bezoekende vereniging,  zowel verbaal (o.a. beledigingen, discriminerende uitlatingen, bedreigingen) als fysiek (o.a. slaan, schoppen, spuwen en verder elke vorm van handtastelijkheid).
De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard van de misdraging.

Nadrukkelijk wordt uitgesproken dat de vereniging het treffen van maatregelen jegens een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of justitie.

De vereniging verplicht zich bij misdragingen van leden of van niet-leden:

 • Politiebijstand te vragen, indien scheidsrechter, een assistent scheidsrecht of een (kader)lid van de bezoekende vereniging daarom verzoekt met het oog op het doen van aangifte;
 • Volledig mee te werken aan een politieonderzoek, inclusief het desnodig doen van aangifte;
 • Politiebijstand te vragen bij dreigende onregelmatigheden
 • Zich bij het effectueren van de sancties desnodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals deurwaarder en politie
 • De bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van haar supporters
 • Alle vormen van fysiek geweld jegens scheidsrechters, assistent-scheidsrechters of (kader)leden van de bezoekende vereniging schriftelijk aanhangig te maken bij de tuchtcommissie onder opgave van getuigen

Verenigingen spreken over en weer de intentie uit:

 • Een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren
 • Een door een andere vereniging opgelegde schorsing over te nemen

Verenigingen die samen gebruik maken van dezelfde accommodatie (clubgebouw of sportpark) verplichten zich te overleggen over gezamenlijk optreden tegen zich misdragende bezoekers of toeschouwers.

Door het bestuur genomen maatregelen worden onverwijld medegedeeld aan de KNVB en de COVS en worden gepubliceerd in het cluborgaan.